Time Limit: 3000 MS    Memory Limit: 131072 K 


Description

输入两个数 输出两个数的和。 0<=x<=100

Input

有多组数据 第一行为n 代表数据的组数 接下来n行 每行有两个数 代表输入的两个数a b (1<=a,b<=10000)

Output

对于每组数据 输出两个数的和

Sample Input

5 1 3 4 6 10 23 10 5 2 3

Sample Output

4 10 33 15 5