Time Limit: Memory Limit:


 

Description

 

给一个非0大整数,请输出它的倒数。

 

Input

 

输入第一行有一个正整数,表示组数;

每组数据包含一个非0大整数,意义如题。

 

Output

 

对于每组数据,输出四舍五入保留6位小数后的结果。

 

Sample Input

 

2

1

6

 

Sample Output

 

1.000000

0.166667