Time Limit: Memory Limit:


 

Description

 

将一个数拆分成两个绝对值不超过的整数的立方和。即:

 

Input

 

输入第一行有一个正整数,表示组数;

每组数据包含一个整数,意义如题。

 

Output

 

对于每组数据输出一行,如果存在拆分方法,则按差值从大到小输出,以单空格分隔,行末不要有多余空格;否则输出-1。

 

Sample Input

 

3

16

721

10

 

Sample Output

 

0

31 11

-1