Home | Problems | Discuss | Login

  

Discussions for 1030: Sum It Up

New topic
Title Date
玛德制杖,那么多次WA居然是格式问题! 2016-03-20 13:12:56
问一下 2015-09-08 12:45:59
深搜挫人伤不起啊。。。。。 2012-11-22 02:12:02
13次wa 总算AC了!!!!! 2011-10-05 03:48:26
我需要几组数据,谁能帮一把? 2008-10-15 20:29:20
DFS理解又深刻些了 2008-04-17 09:14:06
问一下,这个题中给的数据出现的次数可否超过重复的次数? 2007-10-04 00:33:32
问一下,这个题中给的数据出现的次数可否超过重复的次数? 2007-10-03 23:41:05
WA了N次了,不晓得哪二百年能把它过了~~~~~~~~~~~ 2007-10-01 12:14:10
WA了12次后终于AC了,郁闷啊! 2006-05-28 16:46:25