Home | Problems | Discuss | Login

  

Discussions for 1089: FatMouse的奶酪

New topic
Title Date
一次通过,暴力法。 2014-03-18 10:01:29
菜鸟发代码喽~ 2013-03-16 22:02:50
晕啊,这题奶酪有负数。。 2011-06-09 11:37:21
8ms!!!!!! 2011-03-28 18:52:17
太暴力了。请问有什么优质算法吗? 2011-03-21 16:08:37
我写了个代码,循环貌似不对,不知道怎么改。。。 2011-03-03 20:54:51
果然很暴力... 2010-09-07 21:29:13
除了DP有其他更好的方法呢? 2010-07-01 23:37:32
不错不错 一次搞定 2008-11-22 14:39:32
no title 2007-12-18 16:42:55
哪位大哥给些测试数据? 2007-11-24 10:42:28
大虾帮忙 怎么来取三个数 谢谢!!!! 2007-08-26 13:45:59