Home | Problems | Discuss | Login

  

Discussions for 1194: Round and Round We Go

New topic
Title Date
这题有问题啊!教主在的话能发数据来看看吗? 2008-05-06 21:32:44
谁能给一组数据给我啊.这道题,我做了好久了,觉得没错.运行给的数据也没错,到底错在哪儿呢? 2006-04-09 09:49:36