Home | Ranklist | Problems | Solutions | Contests | Discuss | Register | Login

  

Best solutions for problem 1293

Rank ID Date User Language CPU
(ms)
Memory
(KB)
1 16113 2003-10-20 17:47:05 gailya C++ 0 64
2 15910 2003-10-18 17:10:50 scu2 C++ 2 64
3 15917 2003-10-18 17:39:36 scu2 C++ 2 64
4 15909 2003-10-18 16:58:01 scu2 C++ 2 64
5 15935 2003-10-18 22:37:46 liulike C++ 4 64
6 76456 2005-08-04 02:01:42 Ivan C 4 64
7 16230 2003-10-24 15:50:21 breeze C++ 6 64